תקנון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות (להלן: "התקנון") חלים על כל גולש או משתמש בשירותים הדיגיטליים השונים (להלן: "הגולש" או "המשתמש") המוצעים באתר המתופעל על ידי סנדרוביץ רינקוב ושות', עורכי דין (להלן: "המשרד") מתוקף התקשרותו כדין עם רשויות ו/או תאגידים ו/או נותני שירותים אחרים כפי שיהיו מעת לעת (להלן יחד: "הרשויות").

האתר מיועד לאפשר למשתמש לקבל מידע בסיסי על חובו הנטען ולבצע תשלומים להסדרת אותו החוב. בעוד שהמשרד שוקד על הנגשת המידע והעברתו בצורה הנוחה ביותר – עסקינן בחובות הנדונים במישור הפלילי ובכל מקרה של סתירה בין הנתונים שיוצגו באתר לבין המידע במערכות הרשויות – המידע במערכות הרשויות תמיד יגבור.

למען הנוחות בלבד תקנון זה מנוסח בלשון זכר אולם הוראותיו מתייחסות בהתאמה גם ללשון נקבה.

 1. השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הזמינים דרכו או מוצעים על ידו מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי התקנון, לרבות התחייבותך לפעול על פיו ולפיכך הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
 2. אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר.
 3. המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או אף בדיעבד. שימושך באתר לא ביצוע שינויים כאמור מעיד על הסכמתך לשינויים אלו ולפיכך אנו ממליצים לעיין בתקנון מחדש לפני כל שימוש באתר. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 4. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרך אתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר, גם אם קושר כאמור מאתר זה כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה ולפיכך מומלץ לעיין בהם בנפרד.
 5. תנאים אלו המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר לרבות ביצוע תשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג'. תנאים אלו חלים בכל צפייה או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב, סלולארי או טאבלט ו/או כל מכשיר תקשורת אחר דרכו מתאפשרת הגישה לאתר וזאת בכל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה, רשת אינטרנט או  כל אמצעי חיבור אחר.
 6. המשרד יהיה רשאי לפעול בדרך של השעיה / חסימה ו/או נקיטת כל פעולה משפטית או אחרת כנגד כל משתמש שיפר את תנאי השימוש שלהלן.
 7. קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר זה, לאתרים חיצוניים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, לרבות שימוש בהם ומסירת פרטים דרכם תהיה על אחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים נפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו כן, המשרד שומר לעצמו את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים והכל בהתאם לשיקול הדעת המוחלט של המשרד.
 8. המשרד עושה מאמצים רבים על מנת לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר זה. עם זאת האתר אינו חסין מתקלות ו/או שגיאות ועשויה שלא להיות לך גישה אליו מעת לעת. האתר, השירותים והתכנים הזמינים ו/או עשויים להיות זמינים דרך האתר וכל הכלול בו מונגשים עבורך כפי שהם וללא התחייבות לזמינותם (As Is & As Available).
 9. לפיכך, תקלה ו/או השבתה ו/או היעדר זמינות האתר ו/או שירות התשלומים שבאתר מכל סיבה שהיא אינה מהווה עילה ו/או הצדק לאיחור בביצוע תשלומים שעומד לחלוף המועד האחרון לתשלומם.
 10. המשרד אינו ולא יהא אחראי במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני האתר או שירותים הניתנים / מוצעים דרכו ובפרט אם מדובר בתכני צד שלישי ו/או נתונים המוצגים מטעם רשויות . כל הסתמכות מצידך על תוכן המוצג באתר או דרכו הינו באחריותך המלאה.
 11. המשרד אינו אחראי לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן ו/או ביחס לשירותים המוצעים דרכו או לנתונים המוצגים באתר. המשרד מבהיר בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, לנוחיות המשתמשים. האתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למצב עובדתי ו/או משפטי בהקשר לחוב וכל הסתמכות על המידע באתר נעשה על פי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירות או תשלום או נתון המוצג באתר והנך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות נגד המשרד ו/או הרשויות כל טענה לגבי הסתמכות כל שהיא על הנתונים באתר.
 12. הנך רשאי להשתמש באתר ובשירותים דרכו ובתוכו למטרות פרטיות ואישיות ובלתי מסחריות בלבד. התוכן באתר אינו יכול לשמש כבסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך וכל פעולה הנעשית על ידך בהתבסס על תוכן האתר היא באחריותך בלבד ולפי שיקול דעתך הבלעדי.
 13. כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר בקשר לשירותים ו/או לרשויות שמקורם בצדדים שלישיים למשרד לרבות סכומים, הערכות או חישובים, תוצאות, מפרטים ונתונים אחרים מטעם או על בסיס נתוני צד שלישי נמסרים על ידי הצד השלישי ואינם באחריות המשרד בשום אופן.
 14. המשרד לא יהא אחראי לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהוא, כתוצאה במישרין או בעקיפין מן השימוש באתר לרבות נזק שנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהאתר ו/או הופעלו דרכו כתוצאה מהשימוש באתר.
 15. למען הסר ספק, שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטי משתמש באתר או דרכו, לרבות שיבוש ברישום לאתר או לשירות נלווה דרכו ו/או בקליטת תשלום או אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.
 16. המשרד רשאי להתיר או להגביל או לאסור את גישת המשתמש לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתו הבלעדי ושומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר כולו או חלקו בכל זמן וללא מתן הודעה ככל שיידרש בנסיבות המתאימות ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 17. המשרד יהיה רשאי להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו ברישום ו/או בתשלום ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 18. אינך רשאי לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומס בלתי סביר על האתר שרתיו ,ומערכותיו ו/או כל פעולה העלולה לפגוע באתר, בתפעולו בתכניו ובאופן הצגתם ללא קבלת הרשאה מפורשת כתובה מראש מהמשרד. מבלי לפגוע באמור לעיל אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
  1. שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש בהם לשם יצירת מאגר מידע.
  2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם או לבצע הנדסה חוזרת לרבות להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר כולו או חלקו.
  3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers וכדומה לשם חיפוש, סריקה העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא.
  5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר.
  6. להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד בכל צורה.
 19. אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית פי-על כל דין

אבטחת מידע

20. הנהלת האתר פועלת על מנת לאבטח את האתר לרבות המידע המוצג בו, באמצעותו או נמסר דרכו בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים לרבות המידע שהוזן במערכת האתר בידי משתמש האתר. כמו כן המשרד נוקט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואג לעדכנם באופן שוטף, בין היתר כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות פרצות או האזנות בלתי מורשות.

21.המשרד עושה ככל שיכולתו בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר וזאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. עם זאת המשרד אינו יכול להתחייב לאבטחה הרמטית או מוחלטת כי לא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתו למערכות האתר אשר תוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע. כך מובהר בזאת כי המשרד לא יהא אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

22. לנושא שימוש וסליקה של כרטיסי אשראי מהאתר או דרכו, זו נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים ולפי הנחיות חברות האשראי הרלבנטיות.

מדיניות הפרטיות רישום ואיסוף מידע דרך האתר ושמירתו

23. מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת הנהלת האתר במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.

24. מידע אישי משמעו כל מידע מזהה אודות המשתמש אשר תמסור במסגרת הרשמתך ו/או במסגרת השימוש באתר או בשירותים נלווים ואחרים המוצעים או מופעלים דרך האתר וכן כל מידע אשר ייאסף אודותייך במסגרת השימוש באתר. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה או לפי חובות שבדין.

25. האתר אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת מילוי טופס מקוון באתר, רישום לאזור אישי או לשירות או לרשימה כלשהם לרבות יצירת קשר וכיוצ"ב.

26. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר טעונים או יהיו טעונים הרשמה ובמסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך ובהתאם לצורך גם פרטים נוספים לצורך זיהוי כגון מספר תעודת זהות או פרטים קשורים. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש כאשר מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר.

27. ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מהליך הרשמה מסוים או לפי צורך וכתנאי לסיום תהליך הרישום לצורך זיהוי ו/או אימות זהות תתבקש לאמת את זהותך לרבות באמצעות מסירת פרטי יצירת קשר. לעניין זה יובהר כי אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי לרשום אותך לרשימת תפוצה כלשהיא ואין בכך כדי להעלות טענה כלשהיא מצדך לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא.

28. אינך מחויב למסור מידע באמצעות האתר על פי חוק ובמסירתו ככל שתתבקש הנך מאשר כי העברת המידע למשרד או באמצעותו היא על אחריותך בלבד מרצונך החופשי ובהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה או/ו תביעה כלפי המשרד ונציגיו בנושא.

29. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי למשרד דרך האתר הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.

30. האתר עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר לצורך תפעול וייעול פעילות האתר או התאמתו להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע כללי ובלתי מזוהה אודותיך ואודות אופן השימוש שלך באתר ובין היתר גם את פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר לרבות מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר זמני ואופני השימוש באתר סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ובשירותים דרכו.

31. בנוסף המשרד עשוי לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס"  -המדובר בקבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי המשרד. קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר או באזורי רישום או הפעלת שירותים ובכך חוסכים ממך חלק מזמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת משך השהייה באתר, מקור ההגעה לאתר ועוד.

32. המידע בעוגיות מוצפן והמשרד נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי המשרד או מי מטעמו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את הקוקיס תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס גם אם נשמרו אצלך ומוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך בדבר העברת מידע.

33. המשרד מתחייב כי לא יעשה כל שימוש במידע הקנייני שלך ככל שיהיה בהחזקתו ו/או בכל מידע אחר אודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירות המסופק לך.  

34. המשרד ינקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדים שלישיים, זאת למעט במקרים שיפורטו להלן:

 1. על פי דרישה ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו.
 2. במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך.
 3. במקרה בו בוצעה מצידך הפרת תנאי תקנון זה ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין.
 4. על פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה
 5. בכל מקרה בו יסבור המשרד כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו.
 6. במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
 7.  במקרה בו יעביר ו/או ימחה המשרד את זכויותיו ו/או פעילותו לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן.

35. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המשרד להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות המשתמש ו/או בקניין הרוחני שלו אלא אם צוין או סומן אחרת במפורש.

36. המשרד הינו הבעלים ומורשה כדין בכל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המצוי בו או נגיש ישירות דרכו לרבות העיצוב קוד המקור והקוד הבינארי וכן סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מוניטין, נתוני שוק ואף זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל.

37. שימוש בכל אלו ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהמשרד הינו אסור ויהווה הפרת זכויותיו של המשרד ו/או של צדדים נוספים אחרים.

38. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ להציג או לפרסם כל תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים על ידך או על ידי אחר מטעמך ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהמשרד.

שונות

39. אין בתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור אט כדי לאפשר פרשנות של יצירת  שותפות, מיזם משותף או יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין המשרד או מי מטעמו.

40. אם תנאי בתקנון זה ימצא בלתי חוקי בטל או בלתי אכיף מכל סיבה – תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים.

41. תנאי תקנון זה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין המשרד בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת בעל פי או בכתב הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

42. על השימוש באתר ו/או בכל שירות בו ובכל תביעה דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט אביב-בתל בלבד. הדין המהותי והפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי זאת בכפוף לזכות המשרד לנקוט בהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו או חלק מהם לשיקול דעת המשרד.

43. על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, הנך או מי מטעמך רשאים לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי המשרד ככל שמידע אודותיך מוחזק על ידי בידו ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדוייק.

44. כדי לממש זכות זו יש לשלוח בקשה בכתב אל המשרד – סנדרוביץ רינקוב ושות' בדרך אבא הלל 12 ברמת גן, מגדל איילון, 5250606. בכל תכתובת למשרד יש למלא את פרטיך המלאים לרבות כתובת דוא"ל ומספר טלפון ליצירת קשר והמשרד ישתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

45. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה אנא פנה/י אלינו בטלפון 03-6113311 או  בפקס 03-6113322.

הנתונים נכונים לתאריך - 25/10/2021
© כל הזכויות שמורות לסנדרוביץ רינקוב ושות' 2019
Created by Winsite
דילוג לתוכן